Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

 1. Zapewniamy, że:
  - przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji łączących nas relacji prawnych oraz umów,

  - nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych, w celach innych niż przewidzianych przepisami prawa,
  - nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom
  - dbamy o bezpieczeństwo danych.
 1. Użyte w „Polityce prywatności” wyrażenia oznaczają:
 • dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
 • przetwarzanie - operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Sklep Crearte artykulydlaplastykow.pl w związku z korzystaniem z serwisu artykulydlaplastykow.pl, wykonywaniem umów sprzedaży lub świadczeniem usług;
 • administrator - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • podmiot przetwarzający - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • odbiorca - osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią za wyjątkiem organów publicznych przetwarzających dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 1. Polityka prywatności” obowiązuje w zakresie:
 • dokonywania zakupów w sklepie internetowym Crearte artykulydlaplastykow.pl z wykorzystaniem serwisu artykulydlaplastykow.pl,
 • świadczenia usług,
 • członkostwie w programach lojalnościowych, ankietach, konkursach organizowanych przez spółkę Arkadan sp. z o.o.,
 • udziału w elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym newsletter’a, który jest dostarczany Klientom pocztą elektroniczną.
 • korespondencji ze sklepem Crearte artykulydlplstykow.pl lub innej formy wzajemnego kontaktu między Klientem a Sklepem.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

W związku z wejściem życie 25 maja 2018 r przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej  /UE /2016/679 z dnia 07 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informację spełniając obowiązek informacyjny .

Zakres polityki prywatności został określony powyżej w punkcie 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

1. Tożsamość administratora

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

Arkadan sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Zdrojowa 16 B

2. Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Arkadan sp. z o.o. – można skontaktować się poprzez

- adres e-mail bok@artykulydlaplastykow.pl,

- tel: 733 012 789, 739 012 789,

- pisemnie na adres siedziby administratora,

- stronę internetowa: https://www.artykulydlaplastykow.pl

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem
 2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Arkadan sp. z o.o., a w szczególności:

dochodzenia, realizacji lub zabezpieczania roszczeń wobec Klienta oraz prowadzenia analiz jakościowych świadczonych usług,  

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.

 

Uszczegółowienie celu:

- udostępnianie Klientowi możliwości zakupu towarów oferowanych przez Sklep Crearte artykulydlaplastykow.pl poprzez:

zarządzanie kontami Klienta;

zarządzenie zamówieniami,

realizacją umów, dostaw, zwrotów,

reklamacjami oraz odstąpieniem od zwarcia umowy,

zbieranie danych dot. zakupów i transakcji, danych kontaktowych oraz miejsc dostawy/odbioru

zapewnienie pomocy w rozwijaniu i ulepszaniu oferty Sklepu Crearte artykulydlaplastykow.pl w zakresie usług, systemów informatycznych, know-how oraz komunikacji z Klientem poprzez wykorzystanie danych osobowych do wykonywania analiz rynkowych, prac rozwojowych,

wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym przestępstwom poprzez monitorowanie sposobu korzystania z serwisu www.artykulydlaplastykow.pl, co zapewnia możliwość bezpiecznego korzystania ze świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem,

wykorzystywanie danych osobowych i działań online Klienta w czasie korzystania z sieci, w tym zakupów robionych w sklepie internetowym w celu spersonalizowania oferty i świadczonych usług i dostosowania ich do potrzeb Klienta,

zapewnienie właściwego kontaktu z Klientem (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, poczty lub reklam internetowych, mediów społecznościowych) dotyczącej oferty i działania Sklepu Crearte artykulydlaplastykow.pl poprzez wykorzystanie danych osobowych do badania skuteczności podejmowanych działań marketingowych lub preferencji Klientów, udzielania wyjaśnień lub pomocy oraz informowania o zmianach w ofercie lub świadczonych usługach, które mają wpływ na prawa i obowiązki Klienta,

Zgoda Klienta – brak zgody nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług świadczonych przez sklep Crearte artykulydlplastykow.pl

 

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

 Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

- upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy spółki Arkadan sp. z o.o.

- podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną spółki Arkadan sp. z o.o.,

- instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą lub okresu wymaganego prawem

6. Prawa podmiotów danych

Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

8. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności związanych z realizacją usługi poprzez serwis artykulydlaplastykow.pl. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji takiej usługi.

9. Zakres danych

Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i obejmują:

A.

 1. imię i nazwisko,
 2. nr rachunku bankowego,
 3. dane teleadresowe i email,
 4. adres protokołu internetowego użytkownika,
 5. dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP,
 6. dane o zamówieniach i zakupach Klienta (np. rodzaj towarów, cena, sposób zapłaty);
 7. dane o zachowaniach Klienta online w trakcie przeglądania strony internetowej lub korzystania z aplikacji mobilnych oraz o oglądaniu reklam, w tym bannerów reklamowych lub linków zamieszczonych na stronach internetowych innych podmiotów;
 8. dane o wszelkich urządzeniach, z których korzysta Klient w celu uzyskania dostępu do serwisu artykulydlaplastykow.pl (w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Klienta,
 9. dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się;
 10. inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s),
 11. inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług,

B.

 ewentualnie stanowisko, jeśli jest to współpraca pomiędzy firmami oraz

- nazwa firmy,

- dane teleadresowe i email,

- NIP,

- adres protokołu internetowego użytkownika,

- nr rachunku bankowego,

- inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług,

C. informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

      Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych

10. Przekazywanie danych do Państw trzecich

   Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Linki do innych stron

 Strona internetowa www.artykulydlaplastykow.pl może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, które stosują własne polityki prywatności. Sklep Crearte artykulydlaplastykow.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów oraz dane osobowe podane na takich stronach internetowych. W przypadku korzystania z takich linków i stron internetowych należy przed ewentualnym podaniem jakichkolwiek danych osobowych zapoznać się zamieszczonymi na nich regulaminem oraz polityką prywatności.

 

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z     przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.

Polityka Sklepu dotycząca Ciasteczek

Przez używanie Stron naszego sklepu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony Sklepu.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Oprogramowanie sklepu zapisuje informacje w plikach Cookie wyłącznie w następujących obszarach:

 • id sesji
 • ostatnio oglądane produkty
 • oddanie głosu w ankiecie

 


Arkadan sp. z o.o.

95-200 Pabianice

Ul. Zdrojowa 16 b

NIP 731-204-49-62,

REGON 101599935

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000459640 XX Wydział KRS Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Masz pytania? 733-012-789
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00
Sklep internetowy Shoper.pl