Regulamin

Regulamin sklepu


Regulamin określa zasady świadczenia usług, zamawiania, płatności i dostawy oferowanych przedmiotów. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r


Definicje i synonimy określone na rzecz niniejszego regulaminu:


Sklep – sklep internetowy „Crearte” znajdujący się pod adresem www.artykulydlaplastykow.pl

Klient – Kupujący, Zamawiający

Regulamin – niniejszy regulamin

Sprzedający – Arkadan sp. z o.o. , z siedzibą w Pabianicach, ul. Warszawska 44/50 lok. 129 B, NIP 731-204-49-62, REGON 101599935. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000459640 XX Wydział KRS Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Przedmiot umowy - towar wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu

Umowa sprzedaży - pisemne potwierdzenia przez Sprzedającego faktycznej dostępności stanów magazynowych w Sklepie lub, w przypadku towarów dostępnych na zamówienie, u naszych dostawców.

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).


1. Usługi elektroniczne świadczone w Sklepie

1.1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

1.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta


(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,

(2) kliknięciu pola „Załóż konto” 

oraz

(3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.


1.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@artykulydlaplastykow.pl lub też pisemnie na adres: ul. Warszawska 44/50 lok. 129 B, 95-200 Pabianice.

1.4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków

(1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i
(2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towar/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

1.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. 

1.6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter. 

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@artykulydlaplastykow.pl lub też pisemnie na adres: ul. Warszawska 44/50 lok. 129 B, 95-200 Pabianice. 

1.7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający: 

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

1.8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.9. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący świadczonych Usług elektronicznych:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedającego oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@artykulydlaplastykow.pl lub też pisemnie na adres: ul. Warszawska 44/50 lok. 129 B, 95-200 Pabianice.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

(2) żądania Klienta;

oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

2. Warunki zawierania umowy sprzedaży

2.1. Sklep "Crearte" jako sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet,

2.2. Wszystkie towary przedstawiane w sklepie są wolne od wad fizycznych z wyłączeniem wad wskazanych w przedmiocie sprzedaży (jeśli istnieją) oraz wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


2.3. Informacje znajdujące się na stronie www.artykulydlaplastykow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie Sklepu składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego faktycznej dostępności stanów magazynowych w Sklepie lub, w przypadku towarów dostępnych na zamówienie, u naszych dostawców. Potwierdzenie to zostanie przesłane niezwłocznie drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu adres mailowy. Automatyczne potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie informatycznym sklepu nie stanowi potwierdzenia, o którym mowa powyżej.


2.4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu jak również oznacza wyrażenie zgody na posługiwanie się w kontaktach handlowych pocztą elektroniczną. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z udostępniania przez Sprzedającego mechanizmów składania zamówień na internetowej stronie Sklepu w celu zawarcia umowy.


2.5. Kolorystyka prezentowanych na zdjęciach przedmiotów może nieznacznie różnić się od rzeczywistości – zależy ona m.in. stanu technicznego sprzętu Zamawiającego (jakości i ustawień monitora ekranowego) oraz od miejsca i oświetlenia, w którym przedmioty się znajdują.

 

3. Cena towaru, sposoby i terminy płatności oraz dostawy

3.1. Cena zakupu

Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
Na wszystkie przedmioty sprzedawane w Sklepie wystawiamy faktury VAT.

3.2. Zasady dokonywania płatności

Płatność dokonywana jest przelewem lub przy użyciu serwisów płatności elektronicznych po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia jego oferty Kupna wraz z informacją o numerze konta bankowego, na który płatność tą należy dokonać.
Możliwe jest również wybranie opcji płatności przy odbiorze przesyłki ale jest to opcja dodatkowo płatna.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

3.3. Sposób i koszty dostawy

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub paczkomatów. Informacja o koszcie dostawy wyświetlana jest w końcowej fazie składania zamówienia (w zależności od ilości, wagi i objętości zamawianych przedmiotów i wartości). Wyświetlany w końcowej fazie zamówienia koszt dostawy jest kosztem wysłania towarów jednym transportem i może ulec zmianie w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dostawie towaru partiami. W takim przypadku koszt dostawy ustalany jest indywidualnie i dopiero po akceptacji dodatkowych kosztów przez Zamawiającego następuje zawarcie Umowy sprzedaży. Jest również możliwe, że wielkość wysyłanej paczki nie jest standardowa i wtedy musi być podzielona na mniejsze partie, aby mieścić się w standardzie wielkościowym i wagowym firm przesyłowych. Wtedy również muszą być uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące końcowych kosztów dostawy.

Przy zamówieniu powyżej 400 zł jest możliwa darmowa wysyłka. Dotyczy ona standardowej wielkości 1 paczki, ale nie dotyczy zamówień dużych podobrazi o jednym boku min. 100 cm

3.4. Czas realizacji zamówień

Na czas realizacji zamówienia (termin dostawy) składa się: dostępność zamawianych towarów, czas wysyłki oraz czas związany z doręczeniem przesyłki do Kupującego wybranym sposobem dostawy.

Na karcie towaru umieszczona jest graficzna informacja o jego dostępności i informacja o przewidywanym terminie wysyłki. Określenie rzeczywistego terminu wysyłki nastąpi po potwierdzeniu w Umowie Sprzedaży przez Sprzedającego faktycznej dostępności stanów magazynowych w Sklepie lub, w przypadku towarów dostępnych na zamówienie, u naszych dostawców.

Zdarza się jednak, że nie mamy informacji od producenta, bądź importera o braku określonego towaru, dlatego informacja na stronie o czasie wysyłki jest informacją przybliżoną.

Wysyłka przedmiotu umowy nastąpi w terminie określonym w Umowie sprzedaży liczonym
- od momentu uzyskania na rachunek bankowy Sprzedającego wpływu pełnej kwoty stanowiącej równowartość ceny zamówionego towaru w przypadku płatności przelewem bankowym 
lub
- od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku opcji płatności za pobraniem.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Czas związany z doręczeniem przesyłki wynosi:
- dla firm kurierskich 95% doręczeń następuje w następnym dniu roboczym po nadaniu przesyłki
- w przypadku paczkomatów czas ten wynosi 2-3 dni robocze
- w przypadku wysyłki Pocztą Polską czas ten wynosi od 2 do 7 dni w zależności od rodzaju przesyłki.

 3.5. W przypadku braku jakiejś części zamówienia u dostawcy, Sprzedający ustali z Kupującym dalszy proces działania. Może to być oczekiwanie na dostawę, częściowa realizacja zamówienia lub rezygnacja z zamówienia.

4. Warunki rozwiązywania umowy sprzedaży

4.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od momentu odebrania przesyłki bez podania przyczyny. Klient może poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy mailem lub składając oświadczenie na piśmie. Formularz odstąpienia od Umowy znajduje się na stronie informacyjnej w stopce Sklepu.

4.2. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4.3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania rzeczy z powrotem zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

4.3.a.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku
Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4.4. Koszt wysyłki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy pozostaje po stronie Klienta.

4.5. Zwrot przedmiotu umowy musi być w stanie niezmienionym w stosunku do wydanego. W przypadku jakichkolwiek naruszeń bądź wad powstałych po wydaniu rzeczy, takie odstąpienie od Umowy jest nieskuteczne.

Przesyłkę zwrotną należy nadać na adres: Arkadan sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 44/50 lok. 129 B.

4.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zawartej w drodze aukcji publicznej

 

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

5.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie Klient powinien odmówić jej odebrania. Odebranie uszkodzonej przesyłki jest równoznaczne z utratą możliwości reklamowania uszkodzeń przesyłanych towarów.

5.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanych przedmiotów z zamówieniem bądź też otrzymania towaru uszkodzonego Klient ma prawo zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bok@artykulydlaplastykow.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego w ciągu 7 dni od momentu odebrania przesyłki.

5.4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- numer i datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (numer i datę faktury VAT),
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5.5. W przypadku otrzymania wadliwego towaru, Klient może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy.

5.6. W przypadku uznania reklamacji koszt transportu zwrotu pozostaje po stronie Sprzedającego oraz Sprzedający zwraca koszty przesyłki jakie Klient poniósł w związku z wysłaniem zakupionego towaru do Klienta. Jeśli jednak klient wybrał sposób dostarczenia zwrotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

5.7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Kolory towarów prezentowanych na stronie mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na indywidualne ustawienia i stan techniczny monitora, rodzaj oświetlenia czy też jakość zdjęć. Rozumiane w ten sposób różnice w kolorystyce czy też nieznaczne różnice w wykończeniu nie stanowią podstawy do składania reklamacji.

5.8. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.


6. Bezpieczeństwo


Staramy się, aby Klient realizujący zakupy w naszym Sklepie miał gwarancję bezpieczeństwa - zarówno w kwestii jakości oferowanego towaru, jak i danych osobowych

7. Rękojmia

7.1. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Masz pytania? 733-012-789
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00
Sklep internetowy Shoper.pl